\n"; echo "
"; print "
\n "; exit; } function infile($f,$reg){ $fp=fopen($f,"r") or die("Subor ".$f." sa nepodarilo otvorit!"); $i=0; $je=0; $hr="http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC="; // $hr="http://sunweb.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC="; $kar="karentovaný"; $kar1="indexovaný v Current Contents Collections"; switch ($f) { case "CC_ABES.htm": $k=$kar; $suf="A"; $ed="Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences"; break; case "CC_AH.htm":$k=$kar;$suf="Y";$ed="Current Contents® / Arts & Humanities"; break; case "CC_BC.htm": $k=$kar1; $suf="BC"; $ed="Current Contents Collections / Business Collection"; break; case "CC_CM.htm":$k=$kar;$suf="C";$ed="Current Contents® / Clinical Medicine"; break; case "CC_ECT.htm":$k=$kar;$suf="T";$ed="Current Contents® / Engineering, Computing & Technology"; break; case "CC_ET.htm":$k=$kar1;$suf="EC";$ed="Current Contents Collections / Electronics & Telecommunications Collection"; break; case "CC_LS.htm":$k=$kar;$suf="P";$ed="Current Contents® / Life Sciences"; break; case "CC_PCES.htm":$k=$kar;$suf="S";$ed="Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Sciences"; break; case "CC_SBS.htm":$k=$kar;$suf="B";$ed="Current Contents® / Social & Behavioral Sciences"; break; } while (!feof($fp)){ $i++; if($i>1)$r0=$r; //predch. riadok $r = FGetS($fp); // čitaj riadok $pos=strpos($r,$reg); if ($pos === false) { } else { $ret=$r0.$r; $je=1; break; } } // $suf.="&ISSN=".$reg; //nefunguje if($je)echo "

Časopis ISSN $reg je $k:

"."($ed)
".$ret.""; // echo "f = $f, reg=$reg, je = $je,
" ; return $je; } $formular = true; if (isset($odoslane)){ //bol odoslany? $formular = false; if (isset($is1)&&isset($is2)){ if (!($is1=="")&&!($is2=="")){ } else { vrat("Nezadané ISSN!",$is1,$is2); }; if((strlen($is1)<4)||(strlen($is2)<4)) vrat("Zle zadané ISSN $is1-$is2!",$is1,$is2); } $issn=$is1.'-'.$is2; // echo "issn=$issn
"; $je1 = infile("CC_ABES.htm",$issn); $je2 = infile("CC_AH.htm",$issn) ; $je3 = infile("CC_CM.htm",$issn) ; $je4 = infile("CC_ECT.htm",$issn) ; $je5 = infile("CC_LS.htm",$issn) ; $je6 = infile("CC_PCES.htm",$issn) ; $je7 = infile("CC_SBS.htm",$issn) ; $je8 = infile("CC_ET.htm",$issn) ; $je9 = infile("CC_BC.htm",$issn); if ($je1 || $je2 || $je3 || $je4 || $je5 || $je6 || $je7 || $je8 || $je9) { // if(infile("CC_ABES.htm",$issn) || // infile("CC_AH.htm",$issn) || // infile("CC_CM.htm",$issn) || // infile("CC_ECT.htm",$issn) || // infile("CC_LS.htm",$issn) || // infile("CC_PCES.htm",$issn) || // infile("CC_SBS.htm",$issn) || // infile("CC_ET.htm",$issn) || // infile("CC_BC.htm",$issn)){ // print "Casopis ISSN $issn je karentovaný"; } else { echo "

Časopis ISSN $issn nie je karentovaný!

"; echo "

Skontrolujte, či ste zadali správne ISSN. "; echo "Ak áno, potom časopis so zadaným ISSN nie je karentovaný.

"; }; vrat("",'',''); // vrat("",$is1,$is2); } ?>

Táto stránka umožňuje kontrolu stavu "karentovanosti" časopisov v roku 2006 podľa stavu k 31.3.2006.
Aktuálny stav indexovania časopisov v databázach Current Contents, v databáze Thomson Master Journal List a v databáze SCOPUS si môžete skontrolovať na aktualizovanej stránke.

Bol tento časopis karentovaný v roku 2006?

SIZE=4 MAXLENGTH=4>

Pri rôznych príležitostiach (akreditácie, evalvácie, habilitácie, inaugurácie, rozdeľovanie financií atď.) je teraz stále častejšie vyžadované vykazovanie publikačnej činnosti.

Jednou z povinných položiek sú zoznamy publikácií v tzv. karentovaných časopisoch. Definícia pojmu karentovaný časopis bola (konečne!) uvedená v Smernici Ministerstva školstva SR č. 13/2005-R z 31. augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov, konkrétne v jej Prílohe č. 3, z ktorej citujeme:

"Karentovaný časopis - vedecký časopis registrovaný a spracúvaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej z 9 tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge."

Webová stránka, na ktorej sa práve nachádzate, uľahčuje kontrolu správnosti vykazovania publikácií v karentovaných časopisoch. Využíva aktuálne zoznamy rôznych edícií Current Contents podľa stavu k 31.3.2006. Všetky výsledky je možné skontrolovať aj na stránkach Current Contents od firmy Thomson ISI, kde však treba vyhľadávať vo všetkých čiastkových zoznamoch.

Treba poznamenať, že v službe Current Contents Connect, ktorá je dostupná v rámci portálu Web of Knowledge, je uvedených iba 7 (slovom: sedem) edícií Current Contents, konkrétne:

  1. Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences
  2. Current Contents® / Arts & Humanities
  3. Current Contents® / Clinical Medicine
  4. Current Contents® / Engineering, Computing & Technology
  5. Current Contents® / Life Sciences
  6. Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Sciences
  7. Current Contents® / Social & Behavioral Sciences

V Smernici MŠ SR sa však spomína 9 edícií. Preto môžeme iba prepokladať, že za zvyšné dva zoznamy karentovaných časopisov Ministerstvo školstva považuje aj dve edície Current Contents Collections, ktoré nie sú indexované v Current Contents Connect:

  1. Current Contents Collections / Business Collection
  2. Current Contents Collections / Electronics & Telecommunications Collection

Dúfame, že táto naša stránka pomôže všetkým autorom, ich fakultám a univerzitám správne uvádzať publikácie v tzv. karentovaných časopisoch.

Túto stránku pripravili:
Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.
Doc. Ing. Pavel Horovčák, CSc.


Aktualizované: 10.4.2006