Page style: Simple - Traditional - Modernist - Old - Light - Friendly


Tento dokument predstavuje časť dodatočnej kapitoly k naším knihám o MS Word. Súčasne tento dokument má dve jedinečné vlastnosti, ktoré pravdepodobne nenájdete nikde inde vo svete:

  1. Dynamické delenie slov: pri zmene šírky okna sa mení šírka dokumentu, pričom sa delenie slov prispôsobuje aktuálnej šírke okna. Tu sa využíva entita ­ (soft hyphen - voliteľné rozdelenie). V súčasnosti ju úplne správne interpretuje iba Opera 7.20 (uverejnená 23.9.2003) a Microsoft Internet Explorer 5 a vyššie. Iné prehliadače (Netscape, Opera do verzie 7.11 vrátane, Mozilla, ...) zatiaľ tento znak jednoducho všade ignorujú a slová nedelia. Vyskúšajte si túto stránku v Opere 7.20, alebo v MS IE 5, 5.5 alebo 6! (Poznámka: stránky s dynamickým delením slov pripravujem s využitím vlastného softvéru pre algoritmické delenie slov — vyskúšajte si On-line Hyphenator.)
  2. Na tejto stránke jednopísmenkové predložky nezostavajú na konci riadku, čo dokazuje, že aj na internete môžeme dodržiavať pravidlá slovenského pravopisu.

Okrem toho, tento dokument poskytuje alternatívne štýly pre jeho zobrazovanie. Menu View - Use Style prehliadača Mozilla alebo menu View - Style prehliadača Opera 7 umožňuje zvoliť si prijateľný štýl pre zobrazenie tohto dokumentu. Ostatné prehliadače zatiaľ takto pekne alternatívne štýly nepodporujú. Preto v prvom riadku tohto súboru sú uvedené odkazy, umožňujúce meniť štýl s využitím Javascriptu a cookies (v Opere funguje od verzie 7).Práca s veľmi rozsiahlymi dokumentmi v programe MS Word

Igor Podlubny, Katarína Kassayová

Pri prá­ci na roz­siah­lych pro­jek­toch, sprá­vach, učeb­ných tex­toch, zbor­ní­koch prís­pev­kov z kon­fe­ren­cií a iných veľ­kých pub­li­ká­ciách pri­ro­dze­ne vzni­ká po­tre­ba spo­jiť prís­pev­ky jed­not­li­vých au­to­rov (ka­pi­to­ly, člán­ky atď.) a pri­dať spo­loč­nú ta­buľ­ku ob­sa­hu a re­gis­ter.  V ta­kých si­tu­áciách je nie­ke­dy ťaž­ké po­u­žiť  po­stup, kto­rý je mož­né nájsť v kni­hách [1][2], pre­to­že ten je za­lo­že­ný na vy­tvá­ra­ní roz­siah­le­ho do­ku­men­tu tak po­ve­diac zho­ra na­dol – vy­tvo­re­ním hlav­né­ho do­ku­men­tu a je­ho ná­sled­ným au­to­ma­tic­kým roz­de­le­ním na čias­tko­vé do­ku­men­ty. Spo­mí­na­ný po­stup je vhod­ný naj­mä vte­dy, keď je prá­ca vo­pred jas­ne na­plá­no­va­ná a keď je mož­ná bez­pro­stred­ná ko­mu­ni­ká­cia me­dzi au­to­r­mi po­die­ľa­jú­ci­mi sa na jej vzni­ku od sa­mé­ho za­čiat­ku.  Pri au­to­ma­tic­kom roz­de­le­ní hlav­né­ho do­ku­men­tu na čias­tko­vé do­ku­men­ty sa do všet­kých čias­tko­vých do­ku­men­tov do­sta­nú po­u­ži­té štý­ly for­má­to­va­nia a tak všet­ci spo­lu­au­to­ri bu­dú po­u­ží­vať za­ru­če­ne rov­na­ké štý­ly. Po­kiaľ sa ne­ja­ký z nich ne­roz­hod­ne mo­di­fi­ko­vať štýl bez kon­zul­tá­cií s os­tat­ný­mi, ne­ma­li by vznik­núť žiad­ne prob­lé­my so zá­ve­reč­ným spá­ja­ním pri­pra­ve­ných čias­tko­vých do­ku­men­tov v hlav­nom do­ku­men­te.

Prí­kla­dom si­tu­ácie, v kto­rej spra­vid­la nie je mož­ná ko­or­di­no­va­ná spo­lup­rá­ca spo­lu­au­to­rov, je príp­ra­va zbor­ní­kov prís­pev­kov z kon­fe­ren­cií.  Aj v prí­pa­doch, keď je au­to­rom prís­pev­kov po­sky­to­va­ná Word-ov­ská šab­ló­na na príp­ra­vu prís­pev­ku, vi­dieť, že tvo­ri­vosť po­u­ží­va­te­ľov Wor­du je ne­ko­neč­ná a že je mož­né do­siah­nuť po­ža­do­va­nú vi­zu­ál­nu po­do­bu prís­pev­ku po­mo­cou veľ­mi ne­oča­ká­va­ných ne­lo­gic­kých a ne­štruk­tú­ro­va­ných po­stu­pov. Pri vy­tvo­re­ní hlav­né­ho do­ku­men­tu z ne­správ­ne pri­pra­ve­ných čias­tko­vých do­ku­men­tov spra­vid­la do­chá­dza k na­ru­še­niu for­má­to­va­nia zlu­čo­va­ných čias­tko­vých do­ku­men­tov v dô­sled­ku zmie­ša­nia štý­lov – čias­tko­vé do­ku­men­ty vzá­jom­ne ovplyv­ňujú for­má­to­va­nie.  Na kon­fe­ren­cie pris­pie­vajú oby­čaj­ne de­siat­ky až stov­ky au­to­rov, pre­to je prak­tic­ky ne­mož­né za­obe­rať sa opra­va­mi ich chýb for­má­to­va­nia ani po­sky­to­vať im on-li­ne kur­zy prá­ce s Word-om.  Ako po­tom dať všet­ky tie prís­pev­ky do­ko­py?

Ná­stroj: po­le RD

V ta­kej si­tu­ácii je vhod­né po­u­žiť po­le RD (Re­fe­ren­ced Do­cu­ment), kto­ré má veľ­mi jed­no­du­chý tvar:

{ RD NazovSuboru }

Ak sú sú­bo­ry trie­de­né do ad­re­sá­rov, tre­ba uviesť aj ces­tu k sú­bo­ru. Ces­ta sa uvá­dza ako oby­čaj­ne, ale na­mies­to jed­nej lom­ky tre­ba vša­de pí­sať dve (ako­koľ­vek ne­oby­čaj­ne to znie, "lomka" je správ­ne slo­ven­ské po­me­no­va­nie to­ho, čo sa bež­ne ne­správ­ne ozna­čuje če­chiz­mom "lomítko"[3] ). Na­prík­lad mô­že byť uve­de­ná ab­so­lút­na ces­ta:

{ RD "C:\\Konferencia\\Sekcia1\\Clanok1.doc" }

ale­bo ces­ta re­la­tív­na:

{ RD "Konferencia\\Sekcia1\\Clanok1.doc" }

ale­bo, ak je čias­tko­vý do­ku­ment ulo­že­ný v jed­nom ad­re­sá­ri s hlav­ným do­ku­men­tom, sta­čí uviesť iba ná­zov sú­bo­ru:

{ RD "Clanok1.doc" }

Pre­to­že je to skry­té po­le, tre­ba najprv za­pnúť zo­bra­zo­va­nie skry­té­ho tex­tu (po­mo­cou tla­čid­la Show control characters button ).  Sa­mot­né po­le RD naj­jed­no­duch­šie vlo­ží­me na­sle­du­jú­co.

  1. Stla­čí­me klá­ve­sy  CTRL+F9    (ob­ja­ví sa pár špe­ciál­nych zlo­že­ných zát­vo­riek, zná­zor­ňu­jú­cich po­le; kur­zor bu­de umiest­ne­ný me­dzi ni­mi).
  2. Na­pí­še­me ná­zov po­ľa a ná­zov sú­bo­ru, ale­bo ná­zov po­ľa a ná­zov sú­bo­ru s uve­de­ním úpl­nej ces­ty (vý­sle­dok by mal vy­ze­rať tak, ako je uve­de­né vyš­šie).

Príp­ra­va čias­tko­vých do­ku­men­tov

Čias­tko­vé do­ku­men­ty si vy­ža­dujú na­sle­du­jú­ce mi­ni­mál­ne úp­ra­vy.

  1. V kaž­dom čias­tko­vom do­ku­men­te tre­ba ma­nu­ál­ne na­sta­viť čí­slo­va­nie strán, resp. zme­niť za­čia­toč­né čís­lo stra­ny (zvo­lí­me me­nu Vložiť–Čísla strán; ďa­lej v dia­ló­go­vom ok­ne zvo­lí­me tla­čid­lo For­mát a po­tom v po­líč­ku Za­čať od na­sta­ví­me po­ža­do­va­né za­čia­toč­né čís­lo stra­ny).
  2. Vo všet­kých čias­tko­vých do­ku­men­toch všet­ky po­lož­ky, kto­ré sa mu­sia do­stať na rov­na­ké úrov­ne ta­buľ­ky ob­sa­hu, mu­sia byť sfor­má­to­va­né s vy­uži­tím štý­lu rov­na­kej úrov­ne (na­prík­lad Nad­pis 1, resp. He­a­ding 1 – nie je dô­le­ži­tý ja­zyk, ale iba úro­veň nad­pi­su).

Hlav­ný do­ku­ment – ta­buľ­ka ob­sa­hu

Hlav­ný do­ku­ment – re­gis­ter

<Vynechané>

Tlač

<Vynechané>

Záver

<Vynechané>

Literatúra

  1. Pod­lub­ný I., Kas­sa­y­o­vá K.: Micro­soft Word 97 pre ved­cov, uči­te­ľov, in­ži­nie­rov a štu­den­tov. PC REVUE 2/2002 (CD-ROM prí­lo­ha).
  2. Pod­lub­ný I., Kas­sa­y­o­vá K.: Au­thor­ing Scien­tif­ic and Tech­nic­al Doc­um­ents with Micro­soft Word 2000. Cam­bridge In­ter­national Science Pub­lish­ing, Cam­bridge, 2001.
  3. Ka­ča­la J. a spol.: Krát­ky slov­ník slo­ven­ské­ho ja­zy­ka. 3. vy­da­nie, VE­DA, Bra­ti­sla­va, 1997.

(C) Igor Podlubny, Katarina Kassayova, 2002

Valid HTML 4.0! Valid CSS!