Úvod do programovania v jazyku C

Doc. Ing. Pavel Horovčák, CSc., Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.

Táto on-line príručka vznikla v rámci riešenia výskumného projektu KEGA č. 112/97 "uniWWWerzita"

 1. Úvod
 2. Preprocesor jazyka C
 3. Premenné
 4. Lexikálne prvky jazyka
 5. Riadiace štruktúry
 6. Štandardný vstup a výstup
 7. Reťazce
 8. Súbory
 9. Smerníky
 10. Datové štruktúry
 11. Triedenie
 12. Terminálové funkcie (QNX)
 13. Doporučená literatúra

12 Terminálové funkcie (QNX)

Sú určené pre prácu v textovom režime pod OS QNX na realizáciu "oknových techník". Predstavujú určitú analógiu funkcií jednotky CRT v Turbo Pascale. Z hľadiska normy jazyka C to nie sú štandardné funkcie, preto ich prenositeľnosť medzi systémami a kompilátormi nie je zaručená. Jednotlivé terminálové funkcie sú podrobne popísané v knižnici jazyka C86. Ich spoločným znakom je to, že ich názvy sa vždy začínajú predponou term.

S celou skupinou terminálových funkcií sú spojené dve inicializačné funkcie. Funkcia term_load načítava charakteristiky terminálu z tabuľky (/config/tcap.dbase). Tieto charakteristiky zahrňujú aj niektoré Escape postupnosti pre zefektívnenie práce terminálu (napr. čistenie obrazovky). Môžu obsahovať aj údaje o rozšírenom súbore znakov.

Druhá funkcia term_video_on vykonáva inicializáciu premenných a  alokáciu bufrov, používaných ostatnými terminálovými fukciami. Prítomnosť týchto bufrov umožňuje "čítanie z obrazovky" (napr. funkcie term_save_image, term_get_line). Po vyvolaní funkcie term_video_on môže program užívať iba terminálové funkcie, až dokedy neobnovíme pôvodný režim obrazovky (obyčajne na konci programu).

Viacero terminálových funkcií vyžaduje vypnutie nastavenia ECHO a EDIT na terminále, čo možno vykonať napr. takto:

  stary_stav = get_option(stdin);
  set_option(stdin,stary_stav & ~(EDIT | EDIT));

Po ukončení práce s terminálovými funkciami je potrebné definovať východzí stav

  set_option(stary_stav);

Orientácia riadkov a stĺpcov na obrazovke je daná tým, že horný riadok a ľavý stĺpec sú číslované ako 0. *Nie všetky terminály vracajú kurzor po čistení obrazovky do tohoto bodu. V mnohých terminálových funkciách sa užíva parameter argument s týmto významom jednotlivých bitov:

e  enable color      farba
bc background color    farba pozadia
fc forground color     farba popredia
p  position cursor
  at end of text     kurzor na koniec textu
f  flush after output   vyprázdniť po výstupe
u  underline        podčiarknúť
i  inverse video      inerzia
h  highlight        zvýraznenie
b  blink          blikanie

Nie všetky atribúty (bity) je možné použiť pre každú funkciu (viď popis funkcií C86). Priradenie farieb je následovné

   0  black    čierna
    1  blue    modrá
    2  green    zelená
    3  cyan    fialová
    4  red   červená
    5  magenta   svetlomodrá
    6  yellow   žltá
    7  white    biela

Na termináloch sú podporované iba farby popredia, na konzolách všetky. Príklad p11_1.c ilustruje niekoľko terminálových funkcií - pre menu, text v okne, blikanie, uloženie časti obrazovky do bufra a jej vrátenie. Prácu s menu pozri tiež v príklade pop.c v adresári cii/samples, z ktorého je aj náš príklad odvodený.

/* priklad p11_1.c
** pop - popup window demonstration program
** Copyright 1986 by Quantum Software Systems, Ltd.
** Copyright 1989 by Computer Innovations, Inc.
** ukazka menu,nadpis,inicializacia,okno,text v okne,blikanie */
#include <STDIO.H>
#include <DEV.H>
#include <TCAP.H>
#include <STDLIB.H>
#include <STRING.H>

#define  MAX_SCREENS 5
/* maximum # of screens that can be saved */

struct screen_save {/* structure to contain saved windows */
  int cursor_x, cursor_y;
  int x, y, width, length;
  char *data;
};

int blik=0;  /* prepinac na blikanie   */
int bytes=0; /* # of bytes / saved character */
int top_screen=0; /* number of top window */
struct screen_save screens[MAX_SCREENS];
 /* array of saved screens */
unsigned ef=4<<12|7<<8|1<<3|1|0x8000, nf=7<<12|0<<8|0x8000,pf;

char *a_menu[]={ "Init ","Okno ", "Prikaz_okno ", "Text ", "VText/prikaz ", "Blik ", "Quit ", NULL };
char *b_menu[]={ "Ayyy ", "Byyy ", "Cyyy ", "Dyyy ", "Eyyy ", "Quit ", NULL };
char *c_menu[]={ "Azzz ", "Bzzz ", "Czzz ", "Dzzz ", "Ezzz ", "Quit ", NULL };

/* prototypes for the support functions */
void submenu1(char ch, int row);
void submenu2(char ch, int row);
void pop_up(int y, int x, int width, int length, unsigned attr);
void pop_down(void);

int main(int argc, char **argv)
{
  char *cp;

  if(!term_load(stdout))
   error( "pop: Unable to load tcap entry.\n");

  term_video_on(); /* enable terminal shadow image */
  term_colour(0x17); /* set screen colors (white on blue)*/
  if(!strcmp(tcap_entry.term_name, "qnx")){
   fput("\033!71\033@71",8,stdout);
   fflush(stdout);
  }
  term_clear(_CLS_SCRH);
  /* set screen buffer to a known state */
  set_option(stdin, get_option(stdin) & ~(EDIT|ECHO));

  term_printf(1,5,nf,
  "UKAZKA ZAKLADNYCH PRINCIPOV
   PRACE S <TERM_...> FUNCIAMI");
  pop_up(3, 7, 59, 3, 0xb102); /* uloz vyrez pre menu */
  cp=*a_menu;
  for(;;){
   cp=term_menu(4, 9, a_menu, cp, 0xb100, NULL, 1);
   if((*cp=='Q')||(cp==NULL)) break;
   else  /*submenu1(*cp, 5+*cp-'A'); */
  {
  if(*cp=='B'){  if(blik==0){pf=ef;blik=1;}
         else {pf=nf;blik=0;}
     term_printf(1,5,pf,
  "UKAZKA ZAKLADNYCH PRINCIPOV
   PRACE S <TERM_...> FUNCIAMI");
     }
  if(*cp=='I') {
   pop_up(7, 5, 73, 7, 0xe402); /* uloz vyrez Init*/
   term_box_fill(7,5,73,7,6<<12|7<<8|0x8000,1,219);
   term_printf(8,7,7<<12|0<<8|0x8000,
     "if(!term_load(stdout))
   error( \"pop: Unable to load tcap entry.\\n\");");
   term_printf(9,7,7<<12|0<<8|0x8000,
  "term_video_on(); /* enable terminal shadow image */ ");
   term_printf(10,7,7<<12|0<<8|0x8000,
     "term_colour(0x17);
     /* set screen colors (white on blue) */ ");
   term_printf(11,7,7<<12|0<<8|0x8000,
     "term_clear(_CLS_SCRH);
     /* set screen buffer to a known state */");
   term_printf(12,7,7<<12|0<<8|0x8000,
     "set_option(stdin,
      get_option(stdin) & ~(EDIT|ECHO));");
        }
  if(*cp=='O') {
   pop_down(); /* obnov vyrez - (zrus) Init */
   term_box_fill(15,5,20,4,7<<12|7<<8|0x8000,1,219);
        }
  if(*cp=='P') {
   term_box_fill(15,28,50,3,7<<12|7<<8|0x8000,1,219);
   term_printf(16,29,7<<12|0<<8|0x8000,
   "term_box_fill(15,5,20,4,7<<12|7<<8|0x8000,1,219);");
        }
  if(*cp=='T') {
   term_box_fill(20,5,16,4,5<<12|7<<8|0x8000,1,219);
   term_printf(21,6,7<<12|0<<8|0x8000,"Tu som v okne");
        }
  if(*cp=='V') {
   term_box_fill(20,23,55,4,5<<12|7<<8|0x8000,1,219);
   term_printf(21,25,7<<12|0<<8|0x8000,
   "term_box_fill(20,5,16,4,5<<12|7<<8|0x8000,1,219);");
   term_printf(22,25,7<<12|0<<8|0x8000,
   "term_printf(21,6,7<<12|0<<8|0x8000,
     \"Tu som v okne\");");
        }
   }
  }
  pop_down();  /* obnov vyrez pod menu */

  if(!strcmp(tcap_entry.term_name, "qnx"))
   fput("\033R", 2, stdout);
   /* restore original screen colours */
  term_clear(_CLS_SCRH);
  return 0;
}

void submenu1(char ch, int row)
{
  char *cp;

  pop_up(row, 13, 20, 8, 0xe402);
  cp=*b_menu;
  term_type(row, 15, &ch, 1, 0xe402);
  for(;;){
  cp=term_lmenu(row+1, 15, b_menu, cp, 0xe400, NULL, 1);
  if((*cp=='Q')||(cp==NULL)) break;
  else submenu2(*cp, row+*cp-'A'+2);
  }
  pop_down();
}

void submenu2(char ch, int row)
{
  char *cp;

  pop_up(row, 18, 20, 8, 0xf102);
  cp=*c_menu;
  term_type(row, 20, &ch, 1, 0xf102);
  for(;;){
  cp=term_lmenu(row+1, 20, c_menu, cp, 0xf100, NULL, 1);
  if((*cp=='Q')||(cp==NULL)) break;
  }
  pop_down();
}

void pop_up(int y, int x, int width, int length,
  unsigned attr)
{
  int i;
  struct screen_save *s;
  char *p;
  struct state_entry vstate;
  unsigned offset;

  if(top_screen>=MAX_SCREENS)
   error("pop: Not enough screen buffers.\n");

  if(!bytes){
   bytes=term_save_image(0, 0, NULL, 0);
   memset(screens, 0, sizeof(screens));
  }
  offset=width*bytes;
  term_get_state(&vstate);

  if((screens[top_screen].data=calloc(offset,length))==NULL)
   error( "pop: Out of memory\n" );
  s=&screens[top_screen];
  s->cursor_x=vstate.state_cursor_x;
  s->cursor_y=vstate.state_cursor_y;
  s->x=x;
  s->length=length;
  s->y=y;
  s->width=width;
  p=s->data;
  for(i=y; i<LENGTH+Y; p="s-" s="&screens[top_screen];" buffer.\n?); screen unused restore to Attempt error(?pop: if(screens[top_screen].data="=NULL)" screens\n?); many too Restored if(--top_screen<0) offset; length, width, y, x, unsigned *p; char *s; screen_save struct i; int { pop_down() void } ?); ? _BOX_FRAME, attr, term_box_fill(y, ++top_screen; p+="offset;" width); p, term_save_image(i, * window the of line each save ++i){>data;
  x=s->x;
  y=s->y;
  length=s->length;
  width=s->width;
  offset=width*bytes;
  for(i=y; i<Y+LENGTH; restore x, } p+="offset;" width); p, * window the of line each ++i){ term_cur(s- term_restore_image(i,>cursor_y, s->cursor_x);
  free(s->data);
  s->data=NULL;
}