\n"; echo "
"; print "
\n "; echo "
"; } else {}; exit; } function infile($f,$reg,$print){ $fp=fopen($f,"r") or die("Subor ".$f." sa nepodarilo otvorit!"); $i=0; $je=0; $hr="http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC="; $kar="karentovaný"; $kar1="indexovaný v Thomson Reuters Master Journal List"; $kar2="indexovaný v SCOPUS"; $kar3="indexovaný v SCOPUS - Open Access Journals covered by SCOPUS"; $kar4="indexovaný v SCOPUS - Journals added in 2008"; switch ($f) { case "CC_ABES.htm": $k=$kar; $suf="A"; $ed="Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences"; break; case "CC_AH.htm":$k=$kar;$suf="Y";$ed="Current Contents® / Arts & Humanities"; break; case "CC_CM.htm":$k=$kar;$suf="C";$ed="Current Contents® / Clinical Medicine"; break; case "CC_ECT.htm":$k=$kar;$suf="T";$ed="Current Contents® / Engineering, Computing & Technology"; break; case "CC_LS.htm":$k=$kar;$suf="P";$ed="Current Contents® / Life Sciences"; break; case "CC_PCES.htm":$k=$kar;$suf="S";$ed="Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Sciences"; break; case "CC_SBS.htm":$k=$kar;$suf="B";$ed="Current Contents® / Social & Behavioral Sciences"; break; case "MLJ.htm":$k=$kar1;$suf="MASTER";$ed="Thomson Reuters MASTER JOURNAL LIST"; break; case "SCOPUS-TL-2008.htm":$k=$kar2;$hr="http://info.scopus.com/detail/what/titles.asp";$ed="SCOPUS JOURNAL LIST 2008"; break; case "SCOPUS-OAJL-2008.htm":$k=$kar2;$hr="http://info.scopus.com/detail/what/";$ed="SCOPUS - OPEN ACCESS JOURNALS LIST 2008"; break; case "SCOPUS-ADDED-2008.htm":$k=$kar2;$hr="http://info.scopus.com/detail/what/";$ed="SCOPUS - JOURNALS ADDED IN 2008"; break; } while (!feof($fp)){ $i++; if($i>1)$r0=$r; //predch. riadok $r = FGetS($fp); // čitaj riadok $pos=strpos($r,$reg); if ($pos === false) { } else { $ret=$r0.$r; $je=1; break; } } if($je && $print)echo "

Časopis ISSN $reg je $k:

"."($ed)
".$ret.""; return $je; } $formular = true; if (isset($issn)){ //je definovane ISSN? $formular = false; if (isset($issn)){ if (!($issn=="")){ } else { vrat("Nezadané ISSN!",$issn,1); }; $issn=str_replace("–", "-", $issn); if(preg_match("/[0-9]{4}-{1}[0-9]{3}[0-9xX]/",$issn) < 1) vrat("Zle zadané ISSN $issn! Číslo ISSN musí mať tvar typu 1234-5678 alebo 1234-567X",$issn,1); } // $issn=$is1.'-'.$is2; // echo "issn=$issn
"; if (isset($labelonly)) { $print=1-$labelonly; } else {$print=1;}; $je1 = infile("CC_ABES.htm",$issn,$print); $je2 = infile("CC_AH.htm",$issn,$print) ; $je3 = infile("CC_CM.htm",$issn,$print) ; $je4 = infile("CC_ECT.htm",$issn,$print) ; $je5 = infile("CC_LS.htm",$issn,$print) ; $je6 = infile("CC_PCES.htm",$issn,$print) ; $je7 = infile("CC_SBS.htm",$issn,$print) ; $je8 = infile("MLJ.htm",$issn,$print) ; $je9 = infile("SCOPUS-TL-2008.htm",$issn,$print) ; $je10 = infile("SCOPUS-OAJL-2008.htm",$issn,$print) ; $je11 = infile("SCOPUS-ADDED-2008.htm",$issn,$print) ; if ($je1 || $je2 || $je3 || $je4 || $je5 || $je6 || $je7 || $je8 || $je9 || $je10 || $je11) { if ($je1 || $je2 || $je3 || $je4 || $je5 || $je6 || $je7){ echo "
"; } else { if ($je8) { echo "
"; } else { if ($je9 || $je10 || $je11) { echo "
"; } } } } else { echo "
"; if ($print) { echo "

Časopis ISSN $issn nie je karentovaný a nie je ani v Thomson Reuters Master Journal List (MJL) ani v zoznamoch časopisov indexovaných v SCOPUS.

"; echo "

Ak ste boli informovaný/informovaná inak, skontrolujte, či ste zadali správne ISSN. "; echo "Ak áno, potom časopis so zadaným ISSN nie je karentovaný a nie je ani v MJL ani v Scopus.

"; }; }; vrat("",'',1-$labelonly); } ?>

Táto stránka umožňuje kontrolu stavu "karentovanosti" časopisov v roku 2008 podľa stavu k 19.5.2008.
Aktuálny stav indexovania časopisov v databázach Current Contents, v databáze Thomson Master Journal List a v databáze SCOPUS si môžete skontrolovať na aktualizovanej stránke.

Rok 2008
Je tento časopis karentovaný?
Je aspoň v Thomson Master Journal List?
Je indexovaný v databáze SCOPUS?

SIZE=9 MAXLENGTH=9>

Správne ISSN má tvar typu 1234-5678 alebo 1234-567X.
Ak chcete naraz skontrolovať celý zoznam publikácií s uvedenými číslami ISSN, kliknite sem.
20.2.2009: 14.2.2009: 08.2.2009:

Pri rôznych príležitostiach (akreditácie, evalvácie, habilitácie, inaugurácie, rozdeľovanie financií atď.), ale najmä pri prebiehajúcej komplexnej akreditácii vysokých skôl je vyžadované vykazovanie publikačnej činnosti.

Jednou z povinných položiek sú zoznamy publikácií v tzv. karentovaných časopisoch. Definícia pojmu karentovaný časopis je uvedená v Smernici Ministerstva školstva SR č. 13/2008-R zo 16.10.2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov, konkrétne v jej Prílohe č. 4 "Definície základných pojmov", z ktorej citujeme:

"Karentovaný časopis — vedecký časopis registrovaný a spracúvaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge."

Kritériá pre hodnotenie jednotlivých oblastí výskumu v rámci komplexnej akreditácie vysokých skôl si vo väčšine oblastí výskumu vyžadujú aj overenie toho, či daný časopis je uvedený v databáze Thomson Reuters Master Journal List (MJL) alebo v databáze Scopus. Publikácie v takých časopisoch sú zaradené do kategórie výstupov A.

Webová stránka, na ktorej sa práve nachádzate, uľahčuje kontrolu správnosti vykazovania publikácií v karentovaných časopisoch, v časopisoch zo zoznamu Thomson Reuters Master Journal List, a v troch hlavných zoznamoch časopisov databázy Scopus ("List of titles", "List of Open Access Titles" a "New titles to be added in 2008"). Využíva aktuálne zoznamy rôznych edícií Current Contents, súhrnnej databázy Thomson Reuters Master Journal List podľa stavu k 19.5.2008, a troch zoznamov časopisov indexovaných v databáze Scopus. Všetky výsledky je možné skontrolovať aj na stránkach Current Contents (kde však treba vyhľadávať vo všetkých čiastkových zoznamoch), Master Journal List od firmy Thomson Reuters (v minulosti Thomson Scientific), a databázy Scopus (produkt vydavateľstva Elsevier).

"Stav karentovanosti" v roku 2006 je možné skontrolovať iba na predošlej verzii našej stránky. Thomson Scientific takúto možnosť bohužiaľ nesposkytuje.

Dúfame, že táto naša stránka pomôže všetkým autorom, ich fakultám a univerzitám správne uvádzať publikácie v tzv. karentovaných časopisoch, v časopisoch zo zoznamu Thomson Reuters Master Journal List (MJL) a v časopisoch indexovaných v databáze Scopus.

Túto stránku pripravili:
Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.
Doc. Ing. Pavel Horovčák, CSc.


Aktualizované: 8.2.2009